Liderlikte Etkililik 

Liderler kurumların başarıya ulaşmasında çok önemli bir rol oynar. 30 yıldır yapılan çalışmalara ve araştırmalara dayalı Wilson Learning Liderlikte Etkililik Yaklaşımı, liderin amacını birlikte çalıştığı kişilerin tüm enerjilerini değer katmaya ve başarı yaratmaya odaklamalarını sağlamak olarak tanımlamaktadır.

Liderliğin temelinde, Liderlik Karakteri olarak da adlandırabileceğimiz Liderlik Özellikleri yer alır. Kurumlar bu özellikleri farklı şekillerde tanımlarlar. Wilson Learning, Liderlik Özelliklerini üç grupta toplar:

Kişisel Özellikler: Zor durumlarda bile azimli ve kararlı olabilmek.
Sosyal Özellikler: Diğerlerine saygı göstermek, bireysel farklılıklara değer vermek.
Kurumsal Özellikler: Kurumun, müşterilerin ihtiyaçlarını kendi kişisel hedeflerinin önünde tutmak.

Liderlik Özellikleri etkili liderlik için bir temel oluştursa da, tek başına yeterli değildir. Bu özelliklere göre davranabilmek ve etkili sonuçlara ulaşmak için liderler bazı becerilere ihtiyaç duyarlar. Bu beceriler, liderlerin üstlenmesi gereken dört ana rolle özetlenebilir: Vizyon Yaratan, İşi Yöneten, İşbirliği Yaratan ve Katkı Sağlayan.

Katkı Sağlayan

 • Problem Çözmek, Karar Vermek
 • İş ve Finansal Bilgi Birikimi
 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • Kendini Geliştirme

İşi Yöneten

 • Hedefleri ve Etkinlikleri Planlamak
 • Çalışanlara Hedefleri Belirlemek
 • Kurumsal ve Bireysel Performansı İzlemek
 • Etkinlikleri ve Hedefleri Delege Etmek ve Yönetmek
 • İş süreçlerini İyileştirmek
 • Etkinlikleri Koordine Etmek

İşbirliği Yaratan

 • Bireylerarası İlişkilerde Esneklik
 • Çatışmalarla Başa Çıkmak
 • Etkili İletişim Kurmak
 • Takım Oluşturmak
 • Müzakere Etmek, Etkilemek

Vizyon Yaratan

 • Paylaşılan Bir Vizyon ve Strateji Oluşturmak 
 • Kurumsal Strateji ile Aynı Doğrultuda Olmayı Sağlamak
 • İş Ortamını Anlamak (Rakipler ve Müşteriler)
 • Kurumsal ve Bireysel Gelişimi Planlamak ve Desteklemek
 • Çalışanşlara ve Paydaşlara İlham Vermek

Liderlikte Etkililik Çözümleri

Liderlik Geliştirme programının amacı, yöneticilerin temel yönetim becerileri ve etkili liderlik yetkinlikleri geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Programda bu amaçla aşağıdaki modüller yer almaktadır:

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Hedef Belirleme
 • Delegasyon
 • Sonuca Yönelik Motivasyon
 • Performansa Yönelik Koçluk
 • Performans Değerlendirme
 • Amaca Yönelik İletişim
 • Çatışmayı Yönetmek
 • Yüksek Performanslı Takımlar Kurmak.

Bu programın amacı, "Tatmin Sağlayan Performans Modeli" ile liderlere, takımlarının yüksek performans ve yüksek tatminle çalışmalarını sağlayacak becerilerin kazandırılmasına yardımcı olmaktır. Program ayrıca yöneticileri, yöneticilikten liderliğe geçiş konusunda bilgi sahibi yapar.

Bu programın amacı yöneticilerin, liderlik becerilerini geliştirmelerine ve yüksek performanslı takımlar kurmalarına yardımcı olmaktır. Programın içeriği, David Bradford ve Allan Cohen'in çalışmalarına dayanmaktadır.

Çalıştay niteliğindeki bu çalışmada liderler, kurumda bağlılık kültürü oluşturmak ve işbirliğini artırmak için liderler olarak kendilerine düşen rolleri keşfederler. Çalıştayın sonunda kurumun ve liderlerin yapması gerekenler ortaya konulmuş olur. Bu çalıştayın sonunda kurumla ilgili çıkan öneriler kuruma rapor edilir.

Çalıştay niteliğindeki bu çalışmada liderler kendilerine sunulan araçlar yardımı ile liderliğin temel taşlarını oluşturan kişisel değerlerini, yeteneklerini, katkılarını ve vizyonlarını inceler ve netleştirirler. Bu çalışmanın sonunda neden, ne zaman ve nasıl liderlik cesareti göstermeleri gerektiğini, söyledikleri ile yaptıklarının aynı doğrultuda olmasını nasıl sağlayacaklarını, güçlü ve gelişmeye açık yönlerini anlarlar ve kendileri için bir hareket planı oluştururlar.

Bu programın amacı, herhangi bir değişiklik yaşandığında, yöneticilerin birlikte çalıştıkları takımın moralini (yeniden) yükseltmeleri için neler yapabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Programda değişime, değişimin çalışanlar üzerindeki etkisine ve çalışanların değişim yaşanırken nasıl destekleneceğine odaklanılmaktadır.

Bu programın amacı, birlikte çalıştıkları takımın karşılaştığı zorluklar karşısında liderlerin, yüksek performans ve tatmin yaratacak çözümler bulmalarını sağlayacak becerileri geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Programda, takımların amaçlarını ve vizyonlarını belirlerken, bireysel tatmin ve takım performansı arasında bir denge oluşturulması gerekliliğine odaklanılmaktadır.